poniedziałek, 20 kwietnia 2015

Czytnik Kindle Paperwhite do wygrania

Trochę się postanowiłem przypomnieć jako pisarz i tłumacz, a osobom czytającym mojego bloga od niedawna, które nie znają starszych wpisów, opowiedzieć o swojej drodze w jednym i drugim zawodzie. W tym celu, a także na przyszłość, by nowi czytelnicy nie musieli przeglądać archiwum, jeśli zechcą się czegoś o mojej twórczości dowiedzieć, zamieściłem wpisy Pisarz i Tłumacz literatury szwedzkiej, które będą stale dostępne. Niejako do obu dodałem próbkę swoich tekstów i odtąd bez wertowania bloga będzie można przeczytać humoreskę Propozycja wydawnicza oraz przekład opowiadania Hjalmara Söderberga Pocałunek.

Nie tak dawno razem z Oficynką uruchomiliśmy sprzedaż moich książek bezpośrednio z mojego bloga, ale że za wykonanie odpowiadałem ja, schrzaniłem to w sposób typowy dla gościa, który nie ma pojęcia o robieniu interesów, czyli zamieściłem zwykły wpis, a ten szybciutko osunął się w rejony, gdzie nikt na niego nie trafiał. Przywracam go więc na stałe, a z tej okazji i żeby trochę rozruszać sprzedaż, organizujemy z Oficynką konkurs pod hasłem „Przeczytaj Pollaka na czytniku”.

Główną nagrodą w konkursie będzie czytnik Kindle Paperwhite, dostępny w Amazon.com, wersja bez reklam i z samym Wi-Fi, o wartości 139 dolarów, a ponieważ opłacamy też podatek i wysyłkę (czytnik zostanie zamówiony dla laureata bezpośrednio z Amazonu), nagroda jest warta de facto 196 dolarów, bo tyle wszystko razem kosztuje. To już nie w kij dmuchał, więc musieliśmy napisać poważny regulamin i poniżej można i należy się z nim zapoznać. To nie wszystko, za drugie i trzecie miejsce będą po trzy książki z oferty Oficynki, a za czwarte i piąte po dwie. Przy czym, żeby nikogo nie uszczęśliwiać na siłę i nie traktować konkursu jako okazji do wietrzenia magazynu, laureaci sami sobie wybiorą tytuły, jakie zechcą dostać. Od siebie dodam, że chociaż w Oficynce nie ma głośnych nazwisk, to jest to wydawnictwo, które naprawdę dba o poziom wydawanych książek, byle czego nie publikuje i można zostać mile zaskoczonym.

Dobra. Co trzeba zrobić, żeby na nagrodę się załapać? Do 11 maja trzeba kupić dowolnego e-booka mojego autorstwa, korzystając z instrukcji pod linkiem Kup pan książkę i dodatkowo podając swoje imię i nazwisko oraz dane adresowe, następnie go przeczytać i w terminie do 25 maja przesłać na mój adres pollak[małpa]szwedzka.pl króciutką (najwyżej kilkuzdaniową) opinię o książce (negatywna też może być) lub refleksję wynikłą z lektury lub hasło reklamujące książkę. Proszę zwrócić uwagę na te wszystkie „lub”, bo na jeden zakupiony tytuł można przysłać tylko jedną wypowiedź, jeśli prześle się więcej, zostaną one z konkursu wykluczone. Ale można zakupić i przeczytać więcej książek i do każdej przesłać wypowiedź. To, że wypowiedzi muszą być oryginalne, a nie cytowane, jest chyba oczywiste.

Ważne jest, że konkurs obejmuje tylko e-booki, a więc zakupy książek papierowych nie będą honorowane. Chyba że ktoś zdecyduje się na kupno obu wersji, czyli papierowej i elektronicznej, taki zakup uprawnia do wzięcia udziału w konkursie. Ważne jest też, że zakupu trzeba dokonać przez mojego bloga, e-booki z innych źródeł (w tym z Amazonu) nie uprawniają do wzięcia udziału w konkursie.

Czyli podsumujmy:
1) w okresie od 20 kwietnia do 11 maja kupujemy przez stronę Kup pan książkę jednego e-booka (lub więcej), którego autorem jest Paweł Pollak, pamiętając o podaniu swojego imienia, nazwiska i adresu w mailu potwierdzającym płatność;
2) do 25 maja przesyłamy na adres pollak[małpa]szwedzka.pl opinię o książce lub refleksję z niej wynikłą bądź hasło reklamowe, znowu podając swoje dane (muszą być zgodne z tymi z punktu pierwszego i tylko ta osoba będzie honorowana jako laureat).

Wszystkie wypowiedzi prześlę niezależnemu jury, w którego skład wchodzą autorki blogów W świecie słów, Przekładaniec kulturalny i Pasje i fascynacje mola książkowego, gdzie ukazywały się recenzje moich książek. Tak więc ani ja, ani Oficynka nie będziemy mieli wpływu na werdykt. Jurorki dokonają wyboru wypowiedzi, które uznają za najciekawsze, najtrafniejsze czy najbardziej oryginalne. Ponieważ będzie to ich subiektywna opinia, werdykt nie podlega reklamacji ani zaskarżeniu. Wyniki zostaną ogłoszone na moim blogu 1 czerwca, z podaniem nazwisk laureatów i miejscowości, skąd pochodzą, i zacytowaniem nagrodzonych wypowiedzi, więc jeśli ktoś nie wyraża na to zgody, udziału w konkursie brać nie może. Spokojnie za to mogą brać w nim udział osoby zamieszkałe poza Polską, tylko proszę wtedy zwrócić uwagę na zasady wysyłki nagród za granicę, określone w regulaminie.

Co istotne, nagrody są gwarantowane, to znaczy, że nie możemy się wycofać, bo uznamy, że konkurs nam się nie opłaca na przykład z powodu nikłego zainteresowania. Jeśli zgłosi się tylko jeden człowiek, to dostanie czytnik.

A to regulamin, przystąpienie do konkursu oznacza jego akceptację:

REGULAMIN KONKURSU „PRZECZYTAJ POLLAKA NA CZYTNIKU”

§ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Niniejszy regulamin określa warunki, na jakich odbywa się konkurs „Przeczytaj Pollaka na czytniku”, zwany dalej „Konkursem”.
2. Organizatorami Konkursu, zwanymi dalej „Organizatorami”, są wydawnictwo Oficynka z siedzibą w Gdańsku, 80-852, ul. Dyrekcyjna 6 lok. 402 oraz pisarz Paweł Pollak.
3. Fundatorami nagród w Konkursie są Organizatorzy.
4. Organizatorzy zastrzegają sobie uprawnienie do zmiany niniejszego regulaminu pod warunkiem, że taka zmiana nie naruszy praw nabytych uczestników Konkursu.
5. Przystępując do Konkursu, uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie – wyłącznie w celu przeprowadzenia Konkursu oraz przekazania nagrody – przez Organizatorów podanych przez niego danych osobowych.
6. Przystępując do Konkursu, uczestnik akceptuje postanowienia niniejszego regulaminu i zobowiązuje się do ich przestrzegania pod rygorem wykluczenia z Konkursu bądź odebrania nagrody.
7. Reklamacje dotyczące spraw związanych z Konkursem należy składać drogą mailową na adres oficynka[małpa]oficynka.pl.

§ 2. WARUNKI I ZASADY UCZESTNICTWA W KONKURSIE
1. Uczestnikami Konkursu mogą być osoby fizyczne, pełnoletnie, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych, bez względu na miejsce zamieszkania. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Oficynki, jej autorzy, osoby współpracujące przy przygotowywaniu książek Oficynki do druku, członkowie ich rodzin ani członkowie rodzin jurorów.
2. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest:
a) Nabycie w okresie od 20 kwietnia 2015 r. do 11 maja 2015 r. za pośrednictwem bloga Pawła Pollaka i przeczytanie dowolnego e-booka jego autorstwa.
b) Nadesłanie w terminie do 25 maja 2015 r. maksymalnie kilkuzdaniowej opinii o przeczytanej książce lub refleksji z niej wynikłej albo reklamującego ją hasła. Opinie krytyczne biorą udział w konkursie na takich samych prawach jak pozytywne. Uczestnik może nadesłać tyle wypowiedzi, ile książek nabył i przeczytał, przy czym na jeden tytuł może przypadać tylko jedna wypowiedź. W przypadku nadesłania większej liczby wypowiedzi odnośnie do jednego tytułu, zostaną one z Konkursu wykluczone.
3. Nadesłane wypowiedzi muszą być oryginalnymi wypowiedziami uczestnika Konkursu i każdy uczestnik oświadcza, że opinia lub refleksja lub hasło reklamowe zgłoszone do Konkursu są jego autorstwa, pod rygorem wykluczenia z Konkursu lub odebrania nagrody, jeśli to oświadczenie nie będzie zgodne ze stanem faktycznym.
4. Nabycia, o którym mowa w punkcie 2a, należy dokonać w sposób określony na stronie http://pawelpollak.blogspot.com/p/kup-pan-ksiazke.html, podając imię i nazwisko oraz adres nabywcy. E-booki nabyte z innych źródeł (w tym w Amazonie) nie uprawniają do udziału w Konkursie. Za datę nabycia uznaje się wpływ należności za książkę na rachunek bankowy lub datę nadania przelewu. Opinię o książce lub refleksję lub hasło reklamowe, o których mowa w punkcie 2b, należy przesłać na adres pollak[małpa]szwedzka.pl, podając to samo imię i nazwisko oraz adres co przy zakupie. Tylko przy zgodności tych danych zgłaszający zostanie uwzględniony jako uczestnik Konkursu i tylko ta osoba będzie honorowana jako laureat. W przypadku żądania przekazania nagrody osobie o innym nazwisku lub zamieszkałej pod innym adresem nagroda zostanie uczestnikowi odebrana.
5. Laureaci wyrażają zgodę na podanie ich imienia i nazwiska oraz nazwy miejscowości do publicznej wiadomości oraz na upublicznienie ich konkursowych wypowiedzi.

§ 3. LAUREACI
1. Laureatów Konkursu w liczbie pięciu wyłoni jury w składzie:
a) Paulina Król, autorka bloga „W świecie słów”;
b) Katarzyna Kurowska, autorka bloga „Przekładaniec kulturalny”;
c) Anetapzn, autorka bloga „Pasje i fascynacje mola książkowego”.
2. Laureatami Konkursu zostaną osoby, których wypowiedzi jury, kierując się swoją subiektywną oceną, uzna za najciekawsze, najbardziej trafne lub oryginalne.
3. Wyniki Konkursu zostaną ogłoszone w dniu 1 czerwca 2015 r. na blogu Pawła Pollaka.
4. Werdykt jury, jako bazujący na subiektywnej ocenie, nie podlega zaskarżeniu czy reklamacji.

§ 4. NAGRODY
1. Nagrodami w Konkursie są:
a) Pierwsza nagroda – czytnik Kindle Paperwhite o wartości 139 USD (196 USD razem z podatkiem i wysyłką, który to koszt również pokrywają Organizatorzy), oferowany (stan na dzień 20.04.2015 r.) przez Amazon.com pod adresem http://www.amazon.com/dp/B00JG8GOWU, wersja bez reklam, z samym Wi-Fi
b) Druga i trzecia nagroda – trzy wskazane przez laureata książki opublikowane przez wydawnictwo Oficynka
c) Czwarta i piąta nagroda – dwie wskazane przez laureata książki opublikowane przez wydawnictwo Oficynka
2. Nagrody nie podlegają wymianie na inne ani na ekwiwalent pieniężny.
3. Nagrody muszą zostać przyznane, nie ma możliwości innego podziału nagród czy anulowania którejkolwiek z nich. Wyjątkiem jest sytuacja, kiedy liczba uczestników Konkursu będzie mniejsza od liczby nagród, wówczas zostanie przyznanych tyle nagród (poczynając od pierwszej), ilu było uczestników Konkursu.
4. Organizatorzy zobowiązują się zamówić czytnik Kindle Paperwhite w księgarni Amazon.com na nazwisko laureata pierwszej nagrody w terminie 7 dni od ogłoszenia wyników konkursu ze skierowaniem wysyłki na jego adres. Organizatorzy zobowiązują się pokryć wszelkie standardowe dodatkowe koszty (wysyłka, podatek), jeśli jednak dodatkowe koszty powstaną w wyniku niewłaściwych działań laureata (np. nieodebrania przesyłki), obciążają one jego konto. Laureaci spoza Polski zobowiązują się wskazać adres w kraju, do którego Amazon.com dokonuje wysyłki, i pokryć różnicę, jeśli ogólne dodatkowe koszty będą w przypadku wysyłki do tego kraju wyższe niż wysyłka do Polski. Jeśli te koszty będą niższe, laureatowi zwrot różnicy nie przysługuje.
5. Zmiana ceny czytnika Kindle Paperwhite nie anuluje zobowiązań Organizatorów (w przypadku jej wzrostu) ani nie daje laureatowi prawa do dodatkowych roszczeń (w przypadku jej obniżenia).
6. W przypadku, gdyby czytnik wskazany jako pierwsza nagroda, stał się w czasie trwania konkursu niedostępny, Organizatorzy zobowiązują się przeznaczyć na nagrodę inny czytnik Kindle o wartości nie mniejszej niż 139 USD. Jeśli laureat nie będzie akceptował tego zastępczego czytnika, może wskazać taki czytnik Kindle, który mu odpowiada, jednak w przypadku niższej ceny nie przysługuje mu zwrot różnicy, a w przypadku wyższej ceny musi tę różnicę pokryć.
7. Organizatorzy zobowiązują się przesłać wygrane książki na własny koszt w terminie 7 dni od wskazania tytułów przez laureatów. Laureaci spoza Polski zobowiązują się wskazać polski adres do wysyłki bądź pokryć różnicę w kosztach wysyłki między Polską a krajem docelowym.

11 komentarzy:

 1. Panie Pawle, powstrzymam się od udziału w konkursie, bo wszystkie Pana książki już mam.
  Nawiązując do Pana apelu: "kup pan książkę", ja zaapeluję: "napisz Pan książkę". Ja ją bardzo chętnie wtedy kupię, a jeszcze chętniej przeczytam.
  Życzę powodzenia wszystkim nowym czytelnikom Pawła Pollaka. Nawet jak nie uda się wygrać kindla, to każdą z książek warto przeczytać.

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Miło mi, że mam tak wiernych czytelników.

   Usuń
  2. Podpisuję się pod całą wypowiedzią Jaśka Burskiego :-)

   Usuń
 2. Konkurs świetny. Mam wielką ochotę spróbować szczęścia. A nuż się uda? Mam tylko jedno pytanie (od zawsze jestem wyznawcą zasady „lepiej się głupio zapytać niż głupio zrobić”). Opisując warunki konkursu pisze Pan:
  „To, że wypowiedzi muszą być oryginalne, a nie cytowane, jest chyba oczywiste”.
  Czy „oryginalna” oznacza w tym kontekście „własna” czy raczej „nigdzie nie publikowana”? Chodzi mi o to, że mam zwyczaj umieszczania swoich przemyśleń w kilku miejscach. Między innymi na portalach poświęconych literaturze i na portalach społecznościowych. Czy opinię napisaną na potrzeby konkursu mogę w takich miejscach zamieścić, czy jednak organizator konkursu zastrzega sobie wyłączność?

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. „Oryginalna” znaczy „własnego autorstwa”. Uczestnik może ją zamieszczać, gdzie chce, ale dla własnego dobra powinien zadbać, by było jasne, że to on jest jej autorem.

   Usuń
  2. Tak, to jasne. Bardzo dziękuję za szybką odpowiedź.

   Usuń
 3. "Od siebie dodam, że chociaż w Oficynce nie ma głośnych nazwisk, to jest to wydawnictwo, które naprawdę dba o poziom wydawanych książek, byle czego nie publikuje i można zostać mile zaskoczonym".

  Ja niestety zostałem zaskoczony niemile - książką "Alvethor" Magdaleny Kałużyńskiej - tyle tam stylistycznych niezręczności, a niekiedy nawet i nieporadności językowej, że aż sprawdziłem w Google, czy nie jest to aby jedno z tych wydawnictw ze współfinansowaniem. Pomysł jest dobry i książka jest na swój horrorowo-B-klasowy sposób "fajna", ale aż się prosi o redakcję.

  OdpowiedzUsuń
 4. Znakomity pomysł i atrakcyjna nagroda!

  Niestety nie przepadam za kryminałami, więc ostrzyłem sobie zęby na "Niepełnych" (zwłaszcza w wersji elektronicznej, pozbawionej żenującej okładki), ale niestety do kupienia jest tylko format na Kindle'a. Kindle'a dopiero chcę mieć... Eh

  Sz

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Wzięło się to stąd, że „Niepełnych” miałem przeznaczonych do Amazonu, tam inny format nie jest potrzebny, ale Amazon mi książkę zablokował i cały czas blokuje, więc dałem tutaj. Ale teraz patrzę, że mam też pdf (tyle że bez okładki). Może być?

   Usuń
 5. Oo, pdf, świetnie! Czy cena będzie taka sama jak za format kindlowski?

  sz

  OdpowiedzUsuń

Komentarze anonimowe są niemile widziane i zastrzegam sobie prawo do ich kasowania bez dalszych wyjaśnień.