Regulamin sklepu

Regulamin sklepu internetowego na blogu Pawła Pollaka
§ 1 POSTANOWIENIA WSTĘPNE
1. Sklep internetowy na blogu Pawła Pollaka prowadzony jest przez firmę Paweł Pollak wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez Ministra Gospodarki, REGON 020270860, NIP 898-150-98-35.
2. Niniejszy regulamin stanowi zasady zawierania umów sprzedaży na odległość za pośrednictwem Sklepu.
§ 2 DEFINICJE
1. Konsument – Użytkownik będący osobą fizyczną dokonującą z Przedsiębiorcą w ramach sklepu na blogu Pawła Pollaka czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jego działalnością gospodarczą lub zawodowa.
2. Przedsiębiorca – Paweł Pollak, z siedzibą ul. Olszewskiego 138/5, 51-648 Wrocław, wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez Ministra Gospodarki, REGON 020270860, NIP 898-150-98-35.
3. Użytkownik – każdy podmiot dokonujący zakupów za pośrednictwem Sklepu.
4. Sklep – sklep internetowy prowadzony przez Przedsiębiorcę pod adresem http://pawelpollak.blogspot.com/p/kup-pan-ksiazke.html.
§ 3 KONTAKT
1. Adres przedsiębiorstwa: ul. Olszewskiego 138/5; 51-648 Wrocław.
2. Adres poczty elektronicznej: pollak@szwedzka.pl
3. Numer telefonu: 606 33 60 80
4. Konsument może porozumieć się z Przedsiębiorcą za pośrednictwem adresów i danych podanych w niniejszym paragrafie.
§ 4 INFORMACJE WSTĘPNE
1. Ceny podane w Sklepie są podane w polskich złotych i, nie licząc kosztów dostawy, są cenami ostatecznymi (Przedsiębiorca nie jest płatnikiem podatku VAT).
2. Na ostateczną cenę zamówienia składa się cena za towar oraz koszt dostawy wskazane na stronach sklepu.
§ 5 WYKONANIE UMOWY SPRZEDAŻY
1. Do skutecznego złożenia zamówienia w Sklepie niezbędne są sprzęt i oprogramowanie umożliwiające łączność z internetem.
2. Zamówienia w Sklepie można składać 7 dni w tygodniu przez 24 godziny na dobę.
3. Użytkownik powinien zapłacić Przedsiębiorcy za zakupiony towar w terminie 14 dni.
4. Użytkownik może skorzystać m.in. z następujących form płatności:
a) przelew
b) system PayPal
5. Szczegółowe informacje dotyczące akceptowanych metod płatności znajdują się na stronach Sklepu.
6. Towar fizyczny zostanie wysłany przez Przedsiębiorcę w terminie 3 dni roboczych w sposób wybrany przez Konsumenta podczas składania zamówienia, pliki elektroniczne będą dostępne niezwłocznie po zaksięgowaniu płatności.
§ 6 PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY
1. Konsument ma prawo odstąpić od umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.
2. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia, w którym Konsument wszedł w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Konsumenta weszła w posiadanie rzeczy.
3. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, Konsument musi poinformować Przedsiębiorcę o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia – korzystając z danych Przedsiębiorcy podanych w niniejszym regulaminie.
4. Konsument może skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy zamieszczonego na końcu niniejszego regulaminu, jednak nie jest to obowiązkowe.
5. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy wystarczy, aby Konsument wysłał informację dotyczącą wykonania przysługującego prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.
6. Skutki odstąpienia od umowy:
a) w przypadku odstąpienia od umowy Przedsiębiorca zwraca Konsumentowi wszystkie otrzymane od Konsumenta płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem: dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Konsumenta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Przedsiębiorcę w Sklepie), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym Przedsiębiorca został poinformowany o decyzji Konsumenta o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy;
b) zwrotu płatności Przedsiębiorca dokona przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Konsumenta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie; w każdym przypadku Konsument nie poniesie żadnych opłat w związku z tym zwrotem;
c) Przedsiębiorca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania towaru lub do czasu dostarczenia mu dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej;
d) Konsument powinien odesłać towar na adres Przedsiębiorcy podany w niniejszym regulaminie niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformował Przedsiębiorcę o odstąpieniu od umowy. Termin zostanie zachowany, jeżeli Konsument odeśle towar przed upływem terminu 14 dni;
e) Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy;
f) Konsument odpowiada tylko za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.
§ 7 REKLAMACJA I GWARANCJA
1. Przedsiębiorca jest zobowiązany do dostarczenia rzeczy wolnej od wad.
2. W przypadku wystąpienia wady zakupionego u Przedsiębiorcy towaru Konsument ma prawo do reklamacji w oparciu o rękojmię uregulowaną przepisami kodeksu cywilnego.
3. Reklamację należy zgłosić pisemnie lub drogą elektroniczną na podane w niniejszym regulaminie adresy Przedsiębiorcy.
4. Zaleca się, aby w reklamacji zawrzeć m.in. zwięzły opis wady, datę jej wystąpienia, dane Konsumenta składającego reklamację oraz żądanie Konsumenta w związku z wadą towaru.
5. Przedsiębiorca ustosunkuje się do żądania reklamacyjnego Konsumenta w terminie 14 dni, a jeśli nie zrobi tego w tym terminie uważa się, że żądanie Konsumenta uznał za uzasadnione.
6. Towary odsyłane w ramach procedury reklamacyjnej należy wysyłać na adres podany w § 3 regulaminu.
7. W przypadku, gdy na produkt została udzielona gwarancja, informacja o niej, a także jej treść będą zawarte przy opisie produktu w Sklepie.
§ 8 POZASĄDOWE SPOSOBY ROZPATRYWANIA REKLAMACJI I DOCHODZENIA ROSZCZEŃ
1. Konsument ma możliwość skorzystania m.in. z:
a) mediacji prowadzonej przez Wojewódzkie Inspektoraty Inspekcji Handlowej.
b) pomocy stałych polubownych sądów konsumenckich działających przy Wojewódzkich Inspektoratach Inspekcji Handlowej.
§ 9 DANE OSOBOWE
1. Użytkownik, dokonując zakupów w Sklepie, dobrowolnie podaje swoje dane, które są konieczne dla zrealizowania zamówienia i będą wyłącznie w tym celu przetwarzane przez Przedsiębiorcę.
2. Użytkownik ma prawo wglądu do dotyczących go danych osobowych i żądania poprawienia ich.
3. Administratorem danych osobowych jest Przedsiębiorca.
§ 10 POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. W kwestiach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: ustawa o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r., kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. oraz kodeks postępowania cywilnego z dnia 17 listopada 1964 r. Również w przypadku niezgodności postanowień niniejszego regulaminu z powyższymi przepisami, pierwszeństwo mają te przepisy, gdyż postanowienia niniejszego regulaminu nie mają na celu wyłączać ani ograniczać jakichkolwiek praw Konsumenta.
2. Umowa sprzedaży zawierana w oparciu o niniejszy regulamin dotyczy konkretnego zamówienia i jest zawierana w celu realizacji jednorazowego zamówienia.
§ 11 ODSTĄPIENIE OD UMOWY
1. Wzór odstąpienia od umowy, który może wykorzystać Konsument:
Oświadczenie o odstąpieniu od umowy zawartej na odległość
Oświadczam, że zgodnie z art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014 r. poz. 827) odstępuję od umowy zawartej dnia .................... dotyczącej zakupu towaru/usługi ……………………………………………
Podpis [jeśli dokument będzie w formie papierowej].
Wykorzystano wzór regulaminu sporządzony przez Legal Geek
LegalGeek.pl – rozwiązania prawne dla nowych technologii

1 komentarz:

Komentarze anonimowe są niemile widziane i zastrzegam sobie prawo do ich kasowania bez dalszych wyjaśnień.